Meny

Balanseringsunderlag för användande i beskrivning enligt AMA . Kod YTC.255 och YTC256.

 

Gränsdragning

Balansering skall ske inom för entreprenaden dragen gräns samt säkerställande att anslutna system inte påverkas

 Förberedelse innan balansering

Alla pumpar skall gå på maximalt varvtal och inte i proportionell drift. Samtliga styrventiler skall vara öppna och opåverkade av ställdon. Termostatventiler skall sättas i nominellt läge med termostat i balanseringsläge eller med skyddshuv ställd i dT2K.

Expansionssystem skall sättas i rätt drifttryck så att förtrycket är 0,3 Bar över statisk installationshöjd samt att adekvat vattenreserv i kärlet är påfyllt.

Systemet skall vara avluftat samt rensat från smuts.

Rätt medie temperatur och rätt blandning av media vid användning av köldmedia skall om möjligt användas samt korrigieras för i balanseringsutrustningen.

Balansering

Balanserings skall ske med lägsta möjliga tryckfall sk ”LTM, lågtrycksmetoden” med hänsyn tagen till mätutrustningens noggrannhet samt lägsta möjliga ventilauktoritet för modulerande styrventiler för att säkerställa minsta möjliga energianvändning i distributionssystemet.

På indexkrets dvs krets med behov av störst tillgängliga tryck skall för statiska balanseringsventiler användas ett maximalt tryckfall om 2 kPa och för termostatventiler om 5 kPa.

För modulerande styrventiler så skall ventilauktoriteten aldrig understiga 0,25 vid drift.

Statiska balanseringsventiler skall väljas så att öppningsgraden för ventilkäglan är mellan 50-80 %

Balanseringen skall inledas ”längst” bort i systemet dvs där behovet av tillgängligt tryck är som störst. Där skall minsta möjliga tryckfall över balanseringsventilen användas som är 2 kPa. Denna ventil benämns ”indexventil”. Alla balanseringsventiler som är monterade i serie med indexventilen skall maximalt ha ett tryckfall om 2 kPa. Alla andra balanseringsventiler skall justeras så att indexventiler bibehåller 2 kPa som differenstryck vid dimensionerat flöde.

Avslutningsvis så skall cirkulationspumpens varvtal justeras så att indexventilen bibehåller sitt dimensionerade flöde vid ett maximalt tryckfall om 2 kPa.

Dokumentation

Alla differenstryck och flöden dokumenteras digitalt i balanseringsutrustningen.