Meny

Vår avgörande inställning

personal_stor

På Purmo Group Sweden AB är varje individ viktig och vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats där vi kan vara delaktiga och där vi får möjlighet att växa

Vår personalpolicy talar om att Purmo Group Sweden AB skall erbjuda ett företagsklimat där varje individ möts av öppenhet, ärlighet, ödmjukhet, förtroende och respekt.

Vår långa historia präglas av trofasta medarbetare med kompetens, vilja och stolthet samtidigt som vi med öppna armar välkomnar nya medarbetare som kan bidra med nya synsätt.

Att ligga i framkant när det gäller vår arbetsmiljö är för oss självklart. Om detta vittnar vår certifiering i ledningssystemet för arbetsmiljö, den internationellt kända standarden ISO 45001:2018. Certifikatet pryder våra väggar men det är vad vi gör i verkligheten som har betydelse. Den stora vinsten handlar om att vårt arbete med ständiga förbättringar ger oss en trivsam och säker arbetsplats att komma till där vi kan må bra och utvecklas. Det kallar vi framgång.

ISO 45001

 

Arbetsmiljöpolicy

Purmo Group Sweden AB ska erbjuda alla anställda en fysiskt och psykosocialt säker och utvecklande arbetsmiljö. Detta för att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa som vår verksamhet kan ge upphov till, genom att kontinuerligt förbättra vårt ledningssystem.

Purmo Group Sweden AB ska arbeta förebyggande och verka för en arbetsplats där risken för olyckor och förslitningsskador är försumbar eller lika med noll. Företaget arbetar aktivt med att minimera faror för att minska arbetsmiljörisker.

Företaget ska genom information och utbildning säkerställa att alla medarbetare är medvetna om arbetsmiljöriskerna.

Alla medarbetare inom Purmo Group Sweden AB ska ges förutsättningar att förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, påverka sin egen arbetssituation, känna ansvar för sin uppgift, utveckla sin kompetens och ta ansvar för sin egen hälsa.

Friskvårdsarbete ska stimuleras och medarbetarna ges förutsättningar att främja sin egen hälsa.

Purmo Group Sweden AB ska följa arbetsmiljölagstiftning och partsöverenskommelser  och uppfylla kraven i arbetsmiljöstandarden ISO 45001 samt övriga bindande krav. Företaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar av arbetsmiljösystemet och eftersträvar att överträffa de formella kraven. Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas i alla beslut som fattas och vi främjar samråd och medverkan med arbetstagare och andra arbetstagarrepresentanter.